MR/ GMR

Medezeggenschapsraad (MR)
Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad is het orgaan waarin de belangen van ouders en personeel worden vertegenwoordigd. De medezeggenschapsraad bestaat (meestal) uit evenveel personeelsleden als ouderleden. Leden van de medezeggenschapsraad zijn actief betrokken bij de besluitvorming over het beleid van de school. De MR vergadert volgens een vastgesteld rooster en doet verslag van de besproken thema’s in de nieuwsbrief. De MR heeft een eigen e-mailadres voor vragen en opmerkingen:  mr@mkczbe.nl

MR leden
Juf Alinda (3/4C) en juf Nikki Terluin (5/6C) zitten vanaf schooljaar 2022-2023 in de MR namens het personeel. Namens de ouders nemen drie MR leden deel: Saïd el Moudni, vader van Wissam (3/4C) en Jael van den Berg, moeder van Bes (1/2C), Wik (3/4A) en Jippe (5/6A)  vormen samen met Bianca Geuze, moeder van Kee (3/4C) de oudergeleding. 

Nu het aantal leerlingen de afgelopen jaren sterk is gegroeid, hoopt de MR verder te groeien met 3 leerkrachten en 3 ouders. Omdat drie leerkrachten in de MR op dit moment niet haalbaar is, kiezen we voor de tussenoplossing, waarbij drie ouders en twee leerkrachten vanaf nu letterlijk en figuurlijk de MR van onze mooie school kunnen verstevigen.
De MR vindt het belangrijk dat alle ouders op school de MR weten te vinden, zodat zij hen ook goed kunnen vertegenwoordigen. Een derde ouder binnen de MR draagt erg bij aan het bereik en is daarom een waardevolle stap. De MR hoopt het volgende schooljaar (2023-2024) met een bezetting van zes leden van start te kunnen gaan. 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Naast de eigen MR heeft de Stichting een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR neemt 1 MR lid van elke school zitting. Bij ons neemt Biance Geuze zitting in de GMR.