Aanmelden school

Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze. 

Aanmelden voor onze basisschool 
Rond de derde verjaardag van het kind ontvangen de ouders van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. Jullie kunnen je kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van je eerste voorkeur.
Voor onze school mailen jullie het formulier naar: info@mkczbe.nl of sturen naar MKC Zeeburgereiland, Faas Wilkesstraat 451, 1095 MD, Amsterdam.

Informatieochtenden
Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten. Hebben jullie hiervoor interesse? Aanmelden kan door een mail te sturen naar de administratie en schoolleiding, info@mkczbe.nl en naar merelvanlier@mkczbe.nl. Engels sprekende ouders kunnen een aparte afspraak maken via Merel. 
Data informatieochtenden: 
29-9
17-11
12-1
9-2
8-3
17-5
7-6

Voorrangsscholen
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van jullie kind en de school. Wanneer jullie op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van jullie kind invullen, kunnen jullie zien of je kind voorrang heeft op onze school.

Wat moeten jullie doen?
Jullie kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van jullie kind en de basisschool. Wanneer jullie op www.schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van je kind invullen, zien jullie of onze school een voorrangsschool is.  
Als onze school de eerste voorkeur is, lever dan het voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op onze school.
  • Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van je kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het voorkeursformulier.
  • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet je eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die je daarna kiest, enzovoort. Je kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
  • Let op: Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat je dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
  • Ook als je kind naar de voorschool van de school gaat, moet het formulier ingeleverd worden.
  • Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij onze school.
  • Zodra wij het voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij (per post/mail) een bewijs van registratie.
Controleer dit bewijs van registratie en neem direct contact met ons op als hier een fout in staat.
In sommige gevallen is het nodig om bij de registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen.
Dit geldt in de volgende situaties:
 
  • Je kind heeft een VVE-ja-indicatie;
  • Je kind zit op ons MKC;
  • Het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier is niet correct;
  • Je gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van je kind (blanco formulier).
Geen voorkeursformulier? 
Wanneer jullie geen voorkeursformulier hebben, kunnen jullie dit downloaden via www.bboamsterdam.nl 
Ook kunnen jullie dit op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van jullie kind kunnen controleren.
 
Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:
·       kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2020: 7-3-2024
·       kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2021: 6-6-2024
·       kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2020: 7-11-2024
 
Een plaats op de basisschool
Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, een plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd verricht. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst, bij circa 90% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.
Wanneer er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Jullie kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer jullie kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door jullie opgegeven voorkeurschool/-scholen. De belangstelling voor onze school groeit. Helaas zal dit schooljaar voor het eerst geloot worden.
 
Toewijzen plaatsen
Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt volgens de onderstaande volgorde.

Voor de 1e voorkeur gaat dit als volgt:
1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; dit aangemelde kind heeft een plaatsgarantie.
2 a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie, heeft tenminste 8 maanden voorschoolse educatie gevolgd op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
2 b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.
3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
5. Het kind heeft geen voorrang op deze school.

Daarna worden aanmeldingen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:
6. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
7. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
8. Het kind woont buiten Amsterdam.
 
Aanmelden en inschrijven
Na de plaatsing ontvangen jullie een brief van de school waar je kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop jullie aan de school moet laten weten dat je van deze voor je kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat je deze aanmelding op tijd doet. Jullie kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.
 
Uitzondering:
Als tijdens dit aanmeldgesprek blijkt dat jullie kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden het kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden. 
 
Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunnen jullie ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vinden jullie ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen. Ons uitgangspunt is dat alle kinderen die op Zeeburgereiland (komen te) wonen, een plek krijgen op onze school. Toch is het zo dat wanneer jullie je kind(eren) inschrijven op onze school, dat deze inschrijving altijd voorlopig is. De school zal eerst moeten controleren of het kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van jullie kind.
 
De start van jullie kind bij ons op school
Jullie kind is in principe welkom op de eerste dag na zijn vierde verjaardag tenzij het gunstiger is om later te beginnen i.v.m. een vakantie. Wij doen niet aan wendagen, voor kinderen is dit verwarrend. Kinderen willen gewoon direct volledig naar school. In de praktijk ervaren wij wel dat de eerste schoolweken nogal heftig kunnen zijn voor het kind. Daarom raden wij jullie aan hier rekening mee te houden, door korte dagen te maken en/of niet naar de bso te gaan. Dit kan in overleg met de leerkracht.
 
Komt jullie kind van een andere basisschool en willen jullie je kind aanmelden?
Als jullie je kind op onze school willen aanmelden na de vierde verjaardag, hanteren wij de procedure zij- instroom. In principe worden kinderen alleen overgeplaatst direct na de zomervakantie, tenzij er sprake is van verhuizing.
Aanmelden kan door het onderstaande formulier in te vullen of het inschrijfformulier op te vragen via info@mkczbe.nl.
Zodra de voorlopige aanmelding bij ons bekend is,  wordt de aanmeldingsprocedure gestart.  Allereerst kijken we of er nog plek is in de huidige klassen. Is dit het geval dan onderzoeken wij de geschiktheid van ons type onderwijs voor het kind. Ook bekijken wij of we kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van het betreffende kind. De directeur of intern begeleider neemt eerst contact met jullie op, daarna met de school van herkomst. Vervolgens wordt gekeken of jullie kind geplaatst kan worden. Is er (nog) geen plek dan kunnen jullie je kind op de wachtlijst plaatsen.

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen):
T: 020 244 6345
E: toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO www.bboamsterdam.nl vindt u meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.