Klachtencommissie

Wat als het niet goed gaat?
Als het goed gaat met je kind, gaat het ook goed met jou als ouder. De ontwikkeling van een kind verloopt vaak met sprongen. In de 8 jaar dat het kind bij ons op school zit, is het niet ondenkbaar dat er een periode komt waarin het even minder goed gaat. Wanneer je als ouders niet tevreden bent is het belangrijk dat je dit bespreekbaar maakt bij de leerkracht. Afhankelijk van de aard van het probleem kan de internbegeleider of de directeur aansluiten bij het gesprek. Samen gaan we op zoek naar een passende oplossing. 
 
Klachtenregeling bestuur
Komen we er echt niet samen uit dan kan het probleem voorgelegd worden aan het bestuur. Er is een klachtenregeling door het schoolbestuur opgesteld waarin aangegeven staat op welke manier een klacht kan worden ingediend en hoe deze wordt behandeld. Deze klachtenregeling kan worden opgevraagd bij het schoolbestuur.
Onze school valt onder de stichting STAIJ: https://www.staij.nl/voor-ouders

Contact- en vertrouwenspersoon
Het bevoegd gezag heeft voor schoolse zaken een contactpersoon aangesteld die als eerste aanspreekpunt functioneert bij het vermoeden van of klachten over seksuele intimidatie. Op onze school zijn dat de intern begeleiders, Lianne van Roermund en Annemarie Jongkoen (zorg@mkczbe.nl). De contactpersoon kan de klager verwijzen naar een vertrouwenspersoon in de school of buiten de school. Binnen de school is dit Najat Amenkour (najatamenkour@mkczbe.nl). Buiten de school is dit Evelien Brouwer. Zij is bereikbaar via telefoonnummer: 06-31631611 en per email via: ebrouwer@hetabc.nl

Landelijke klachtencommissie onderwijs
Komen we er ook niet uit op bestuursniveau dan kan er een officiële klacht bij de landelijke klachtencommissie ingediend worden. Leden van de commissie werken onder strikte geheimhouding. De klachtencommissie kan de school en/of het bestuur adviseren om bepaalde zaken anders aan te pakken of te verbeteren: http://www.onderwijsgeschillen.nl/klachten

Meldpunt huiselijk geweld
Onze school valt onder het bestuur van STAIJ. Onze school volgt het beleid van STAIJ bij  huiselijk geweld en kindermishandeling. Alle STAIJ scholen hanteren het zelfde afwegingskader. De aandachtsfunctionaris binnen STAIJ is Mirjam Hoedemaker (algemeen beleidsmedewerker bij STAIJ).  Zij zorgt voor de implementatie van het nieuwe beleid en is de trekker en aanspreekpunt voor de STAIJ-scholen over dit onderwerp.Het STAIJ-beleid is dat het landelijk beleid voor het onderwijs wordt gevolgd. Het afwegingskader dat door de gehele organisatie wordt gevolgd is te lezen op: https://www.poraad.nl/files/themas/school_kind_omgeving/afwegingskader_bij_meldcode_kindermishandeling.pdf

Klachtencommissie opvang
Voor de kinderopvang geldt een andere klachtencommissie:
Klachtencommissie opvang Postbus 396, 4130EJ Vianen, klachtencommissie@partou.nl.