Kernvakken (rekenen/taal/spelling/ lezen)

Rekenen, lezen, taal
We leiden onze leerlingen op tot evenwichtige persoonlijkheden en voor passend en succesvol vervolgonderwijs. Daarom neemt ook op onze school het aanleren van de basisvaardigheden rekenen, lezen en taal een belangrijke plaats in. 
 
Rekenen en Wiskunde
Dagelijks wordt er in alle groepen aandacht besteed aan rekenen en wiskunde. Door ons rekenonderwijs goed aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van onze kinderen bevorderen we het leerplezier bij rekenen. Goede instructie is belangrijk. Na de instructie werken de leerlingen vanaf groep 4 aan de eigen rekendoelen met de digitale methode Snappet. In groep 3 werken de kinderen met de methode Pluspunt en concreet materiaal. Het professionele leerteam rekenen onderzoekt voortdurend wat goed gaat en wat beter kan en komt met verbetervoorstellen richting het team.

Interesse in onze rekenstrategieën? We hebben naslagwerk voor ouders gemaakt:
https://docs.google.com/presentation/d/1cTjWhh8Hn3uM8_cG3e55kJR1RtAaWDvx5VuJxJxPMAA/edit?usp=sharing

Taal & spelling
We leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. In groep 3 t/m 8 gebruiken we voor spelling en taal de methode STAAL. Vanaf groep 5 gebruiken we voor het leren stellen en het schrijven van teksten de methode Tekster. Vanaf schooljaar 2023-2024 gaan we het onderdeel woordenschat thematisch aanbieden met de methode Blink. De thema's bieden we vakgeïntegreerd aan waarbij naast de woordenschat ook andere vakken aan bod komen zoals geschiedenis, natuur, techniek, burgerschap, cultuur, aardrijkskunde etc.

Interesse in onze spellingcategorieën? We hebben naslagwerk voor ouders gemaakt:
https://drive.google.com/file/d/1s4VKPu0283EEcvE-AausqcGOULMBIKh-/view?usp=sharing

Lezen
Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller  begrijpen en gebruiken. We maken gebruik van goede en actuele methodes voor het technisch en begrijpend lezen. In groep 3 gebruiken we Lijn 3. In alle groepen besteden we veel aandacht aan het technisch lezen. Het is van belang dat kinderen leeskilometers maken om goed te (blijven) lezen. Onze prachtig ingerichte bibliotheek zorgt voor meer leesmotivatie bij onze kinderen. In groep 4 gebruiken we de methode Grip op lezen voor begrijpend lezen. In groep 5 t/m 8 is dit de methode Nieuwsbegrip die uit gaat van teksten met actueel nieuws. Regelmatig worden de leerlingen getoetst op hun leesniveau. De leerlingen van groep 3 t/m 8 lezen boeken op hun eigen niveau. Het professionele leerteam lezen onderzoekt voortdurend wat goed gaat en wat beter kan en komt met verbetervoorstellen richting het team.

Onderbouw 
In groep 1/2 bieden we een verrijkt reken- en taalaanbod aan door middel van Onderbouwd en Montessori maqteriaal. Naast de individuele reken- en taallesjes worden er in de onderbouw themalessen met rekenen en taal (woordenschat) gegeven, zodat alle reken- en taalbegrippen goed aan bod komen. We besteden veel aandacht aan het vergroten van de woordenschat. Een goede woordenschat is de sleutel voor schoolsucces. De meeste kleuters kennen al veel letters als ze naar groep 3 gaan. Sommigen kunnen al lezen.